Kärkimedia Oy:n tarjoamien palveluiden yleiset käyttöehdot
1. Yleistä

Nämä ehdot koskevat Kärkimedia Oy:n (jäljempänä "Kärkimedia") mainostajilleen, toimistoille ja yhteistyökumppaneilleen (jäljempänä "Asiakas") tuottamia verkkopalveluita, kuten Kärkimedia Putki ja Baari (jäljempänä "Palvelu"). Palvelut sijaitsevat pääsääntöisesti domainin karkimedia.fi alla.

Kärkimedia tuottaa palvelut ja niiden sisällön, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Kärkimedialla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Kärkimedialla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Kärkimedialla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palveluiden käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palveluiden käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Kärkimedia tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Kärkimedialla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Kärkimedia pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Kärkimedian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen, lukuun ottamatta asiakkaan omia asiakkaita. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta. Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Kärkimedialle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan on myös ilmoitettava Kärkimediaan välittömästi yksittäisen käyttäjän työsuhteen loppuessa käyttäjätunnuksen passivoimiseksi. Ilmoitukset tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen palvelupiste@karkimedia.fi.

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksen käyttämisestä, kunnes Asiakas on ilmoittanut Kärkimedialle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun tai muutoksesta ja Kärkimedia on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.

Asiakas on korvausvelvollinen Kärkimedialle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä
Kärkimedian tuottama sisältö
Kärkimedia vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Kärkimedia ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.
Asiakkaan toimittama sisältö

Kärkimedia ei vastaa Asiakkaan Palveluun tuottaman materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Kärkimedialle, Kärkimedian sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Kärkimedialle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

5. Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palveluissa voidaan käyttää evästeitä ja muita tekniikoita.

7. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Kärkimedia pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

8. Käyttöehtojen ja hintojen muutokset

Palvelun käyttöehdot ja mahdolliset hinnat perustuvat Kärkimedian voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Kärkimedialla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Olennaisista käyttöehtojen tai hinnoittelun muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään kuusi (6) kuukautta etukäteen.

9. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

10. Muut ehdot

Mikäli Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Kärkimedialla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen kolmannelle osapuolelle.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

KÄRKIMEDIAN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT 04.06.2013